Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 2618
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.04.24 14:33
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.04.28 14:12

Treść strony

Przetargi na zbycie nieruchomości

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN OGŁASZA I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ZBYCIE

I. Działki gruntu, położonej w Sułaszewie gm. Margonin (obręb Sułaszewo), oznaczonej nr 1/10 o pow. 3,9991 ha

II. Działki gruntu, położonej w Sułaszewie gm. Margonin (obręb Sułaszewo), oznaczonej nr 1/11 o pow. 5,0955 ha

I przetarg na zbycie działek w Studźcach

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN OGŁASZA I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ZBYCIE

I. Działki gruntu, położonej w Studźcach (obręb Studźce-Adolfowo), oznaczonej nr 219 o pow. 902 m2.

II. Działki gruntu, położonej w Studźcach (obręb Studźce-Adolfowo), oznaczonej nr 221 o pow. 965 m2.

III. Działki gruntu, położonej w Studźcach (obręb Studźce-Adolfowo), oznaczonej nr 235 o pow. 885 m2.

IV. Działki gruntu, położonej w Studźcach (obręb Studźce-Adolfowo), oznaczonej nr 236 o pow. 885 m2.

V. Działki gruntu, położonej w Studźcach (obręb Studźce-Adolfowo), oznaczonej nr 237 o pow. 961 m2.

VI. Działki gruntu, położonej w Studźcach (obręb Studźce-Adolfowo), oznaczonej nr 248 o pow. 885 m2.

I przetargi na zbycie dz. 36/27 i 36/28

 • autor informacji: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2016-08-08
 • opublikował: Justyna Dziwulska
  data publikacji: 2016-08-08 12:05
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-15 09:47

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Klotyldzinie, oznaczonej jako działka nr 348/1

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE

Nieruchomości gruntowej, położonej w Klotyldzinie, oznaczonej jako działka nr 348/1 o pow. 1584 m2.

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Poznańskiej 31 w Margoninie

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MARGONINIE SP. Z O.O.
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE

Lokalu mieszkalnego nr 2, położonego przy ulicy Poznańskiej 31 w Margoninie na działce o numerze 962/3 o pow. 2247 m².

I przetargi ustne nieograniczone na zbycie działek gruntu w Klotyldzinie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN
OGŁASZA I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ZBYCIE

I. Działki gruntu, położonej w Klotyldzinie, oznaczonej nr 36/18 o pow. 871 m2.

II. Działki gruntu, położonej w Klotyldzinie, oznaczonej nr 36/17 o pow. 871 m2.

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2, położonego przy ul. Poznańskiej 31 w Margoninie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE

(I przetarg odbył się 22 czerwca 2015 r., II przetarg odbył się 24.08.2015 r.)

Lokalu mieszkalnego nr 2, położonego przy ulicy Poznańskiej 31 w Margoninie na działce o numerze 962/3

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 31

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE

(I przetarg odbył się 22 czerwca 2015 r.)

Lokalu mieszkalnego nr 2, położonego przy ulicy Poznańskiej 31 w Margoninie na działce o numerze 962/3 o pow. 2247 m2

I przetarg na zbycie działki 36/16 w Klotyldzinie

B U R M I S T R Z  M I A S T A  I  G M I N Y  M A R G O N I N                             

OGŁA SZA  I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  ZBYCIE 

Działki gruntu, położonej w Klotyldzinie, oznaczonej nr 36/16 o pow. 871 m2

I przetarg ustny ograniczony na zbycie działki 331/6 w Margoninie

B U R M I S T R Z    M I A S T A    I   G M I N Y   M A R G O N IN                                    OGŁA SZA  I  PRZETARG  USTNY  OGRANICZONY  NA  ZBYCIE 

Działki gruntu, położonej w Margoninie oznaczonej nr 331/6 o pow. 945 m2.

II przetargi na zbycie nieruchomości rolnych w Sułaszewie

B U R M I S T R Z M I A S T A I G M I N Y M A R G O N I N OGŁA SZA II PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ZBYCIE

(I przetargi odbyły się 15 grudnia 2016 r.)

I. Działki gruntu, położonej w Sułaszewie gm. Margonin (obręb Sułaszewo), oznaczonej nr 1/10 o pow. 3,9991 ha.
II. Działki gruntu, położonej w Sułaszewie gm. Margonin (obręb Sułaszewo), oznaczonej nr 1/11 o pow. 5,0955 ha.

II przetarg na zbycie działki w Studźcach-działka nr 235

B U R M I S T R Z M I A S T A I G M I N Y M A R G O N IN OGŁA SZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE

(I przetarg odbył się 24.10.2016 r.)

Działki gruntu, położonej w Studźcach (obręb Studźce-Adolfowo), oznaczonej nr 235 o pow. 885 m2.

I przetarg na zbycie działki 1127/7

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE

Nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1127/7 o pow. 3,0547 ha, położonej w Margoninie pomiędzy ulicą Cmentarną a Strzelecką.

I przetarg na zbycie dz. 216 i 218 w Studźcach

B U R M I S T R Z M I A S T A I G M I N Y M A R G O N IN OGŁA SZA I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ZBYCIE

I. Działki gruntu, położonej w Studźcach (obręb Studźce-Adolfowo), oznaczonej nr 218 o pow. 901 m2.
II. Działki gruntu, położonej w Studźcach (obręb Studźce-Adolfowo), oznaczonej nr 216 o pow. 857 m2.

I przetargi ustne na zbycie działek 215 i 230 obręb Studźce-Adolfowo

B U R M I S T R Z M I A S T A I G M I N Y M A R G O N I N OGŁA SZA I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ZBYCIE

I. Działki gruntu, położonej w Studźcach (obręb Studźce-Adolfowo), oznaczonej nr 215 o pow. 899 m2.

II. Działki gruntu, położonej w Studźcach (obręb Studźce-Adolfowo), oznaczonej nr 230 o pow. 884 m2.

I przetarg na zbycie dz. 215 i 230

B U R M I S T R Z   M I A S T A    I   G M I N Y   M A R G O N I N                                            OGŁA SZA  I  PRZETARGI   USTNE  NIEOGRANICZONE  NA  ZBYCIE 

 

I. Działki gruntu, położonej w Studźcach (obręb Studźce-Adolfowo), oznaczonej nr 215 o pow. 899 m2. Lokalizacja dobra, dostęp do drogi publicznej, sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Działka wchodzi w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1B/00025225/4. Brak planu miejscowego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza  – 21 201,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście jeden 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Termin przetargu – 29 maja 2017 r. o godz. 900.

Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu  Miasta  i Gminy w Margoninie,  ul. Kościuszki 13.

II. Działki gruntu, położonej w Studźcach (obręb Studźce-Adolfowo), oznaczonej nr 230 o pow. 884 m2. Lokalizacja dobra, dostęp do drogi publicznej, sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Działka wchodzi w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1B/00025225/4. Brak planu miejscowego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza  – 20 853,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Termin przetargu – 29 maja 2017 r. o godz. 930.

Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu  Miasta  i Gminy w Margoninie,  ul. Kościuszki 13.

1.  Warunki przetargów.

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest  wniesienie wadium w formie  pieniężnej  w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub przelewem na konto  nr  81894500021300010120000060 Banku Spółdzielczego w Chodzieży 0/ Margonin, najpóźniej do dnia  24 maja  2017 r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu  na rachunek bankowy Urzędu. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby,  która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłat należy dopisać odpowiednio  „I przetarg na zbycie odpowiednio działki: 215, 230 w Studźcach – wadium”.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis  z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej,  pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy  potwierdzić jej zgodność  z oryginałem.                            

Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży  zgodę na nabycie nieruchomości, wyrażoną przez  współmałżonka w formie aktu notarialnego.

2.  Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie  o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych  w treści ogłoszenia, oraz że nie będzie występował z roszczeniami  z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży.

3.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden   zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg  zaliczone zostanie na poczet ceny  nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zostanie zwrócone osobie, która przetargu nie wygrała w ciągu 3 dni od dnia  odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

5. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium oraz należnego podatku VAT upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej.

6. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia  umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.

7. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży   w formie aktu notarialnego.

8.  Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie z ważnej przyczyny.

9.  Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu w pok. nr 15 lub pod nr tel. 067 3541348.

 

 

Data ogłoszenia przetargów – 25 kwietnia 2017 r.

 • opublikował: Jolanta Krząkała
  data publikacji: 2017-04-25 09:30

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Gmina Margonin

ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

NIP 607-00-55-742 / REGON 570791030

nr rachunku bankowego
94 8945 0002 1300 0101 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Chodzieży o/Margonin

kod TERYT:
3001043 - Gmina Margonin
3001044 - miasto Margonin
3001045 - obszar wiejski Gminy Margonin

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 67 28 46 068, 67 28 46 059

fax 67 28 47 273

e-mail: sekretariat@margonin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Godziny

Godziny urzędowania

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Poznańska 8

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.