Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

INFORMACJA - 24 grudnia 2018 urząd nieczynny

Urząd Miasta i Gminy w Margoninie informuje, że dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) ustalony został dniem wolnym od pracy, za odpracowaniem w dniu 1 grudnia 2018 r. (sobota).

Dnia 1 grudnia 2018 r. Urząd czynny będzie w godz. 7:30-15:30. W w/w dniu KASA będzie nieczynna.

Dnia 1 grudnia 2018 r. Urząd Stanu Cywilnego (ul. Poznańska 8) będzie nieczynny – w przypadku konieczności przyjęcia zgłoszenia zgonu należy kontaktować się z pracownikiem pełniącym dyżur pod numerem telefonu 723 932 476.

 • autor informacji: Karolina Zmudzińska
  data wytworzenia: 2018-11-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-28 14:27

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 190 i 193 (Rondo)

 • opublikował: Karolina Włodarska-Wojtecka
  data publikacji: 2018-10-29 14:35

Informacja dla rolników w sprawie szkód w uprawach spowodowanych suszą

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje rolników o możliwości zgłaszania szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą, celem ich oszacowania przez komisję oraz sporządzenia z tej czynności stosownego protokołu.

Wnioski dostępne będą od dnia 18 czerwca 2018r. w tut. Urzędzie - biuro nr 14 (I piętro) w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30.  
Telefon do kontaktu 67 3541 347.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o prowadzonej towarowej produkcji zwierzęcej.

W przypadku szacowania szkód w uprawach na terenie innej gminy należy dostarczyć oryginał sporządzonego protokołu.

Wnioski należy składać do dnia 13 lipca 2018r.

 • autor informacji: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2018-06-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-06-18 10:41

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYRAŻENIA OPINII DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻ I SPOŻYWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MARGONIN

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Miasta i Gminy Margonin, w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowych uchwał

Prace geodezyjne w zakresie ustalania przebiegu granic prowadzone na terenie gminy Margonin

 • autor informacji: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2018-04-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-17 14:04

INFORMACJA w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej z budżetu Gminy Margonin

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Zgłaszanie szkód w związku z wymarznięciem upraw

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje rolników o możliwości zgłaszania szkód w związku z wymarznięciem upraw.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin do p. Justyny Dziwulskiej, pok. nr 14 (I piętro), tel. 67 35 41 347.

 • autor informacji: Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
  data wytworzenia: 2018-03-16
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-03-16 14:58

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2018 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

 • autor informacji: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2018-03-12
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-03-13 14:49

Informacja o szkoleniu dla przedsiębiorców poświęconym aplikacji “e-mikrofirma”

 • autor informacji: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-12 08:57

Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji dot. JPK_VAT "Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany"

 • autor informacji: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-01-30 10:57

Komunikat o zmianie opłat za telewizję kablową

Dla wpłat telewizji kablowej obowiązuje nowy następujący numer rachunku bankowego:

48195000012006003528280003
Idea Bank SA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Odbiorca: Margonin Invest Sp. z o.o., ul Kościuszki 13, 64-830 Margonin.

 • autor informacji: Sandra Wojtecka, Margonin Invest Sp. z o.o.
  data wytworzenia: 2018-01-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-01-08 14:11

Zmiana nazwy ulicy 22-Stycznia - informacje dla mieszkańców

Uwaga
Wojewoda Wielkopolski wydał w dniu 12 grudnia 2017 r. Zarządzenie Zastępcze w sprawie nadania ulicy 22 Stycznia położonej w miejscowości Margonin nazwy Kazimierza Jankowskiego. Zarządzenie wchodzi w życie 29 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 5 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki z dnia 1 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 744):

1. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
Zmiany nazw ulic zostaną z urzędu wprowadzone w ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz w ewidencji gruntów i budynków. Zawiadomienia o zmianie ewidencji gruntów i budynków zostaną przesłane do właściwych Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, celem zaktualizowania adresów w księgach wieczystych.

2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów (t.j. dowody osobiste, prawo jazdy, dowody rejestracyjne) zawierających nazwę dotychczasową.
Wymiana ww. dokumentów w związku ze zmianą nazwy ulicy - nie jest konieczna - dokument ten zachowuje swoją ważność do upłynięcia jego terminu ważności. Adres umieszczony w tym dokumencie nie potwierdza faktycznego adresu zameldowania, a zmiana adresu nie stanowi podstawy do jego wymiany.

3. Banki oraz instytucje
Zmianę adresu w bankach i innych instytucjach należy zgłaszać indywidualnie, zgodnie z przyjętymi przez te podmioty zasadami.

Zmiana wpisu w CEIDG, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność lub mają we wpisie adres zamieszkania przy ulicy, która zmieni nazwę, będą musieli dokonać zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Konieczne będą również zmiany w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych, jeśli zmieni się nazwa ulicy przy której prowadzona jest działalność, albo adres zamieszkania przedsiębiorcy. Zmiany w CEIDG oraz w zezwoleniach nie podlegają opłacie.

Zmiany we wpisach do KRS
Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będą również musieli dokonać zmian jeśli zmieni się nazwa ulicy w danych adresowych.  Zmiany nazwy w rejestrach dokonane na podstawie ustawy dekomunizacyjnej są wolne od opłat.

 • autor informacji: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2017-12-18
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-12-21 10:54

Obwieszczenie Wójta Gminy Wągrowiec w sprawie nr OŚM.6220.19.2017.OŚ zawiadomienie stron na podstawie art. 49 ustawy Kpa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od Miasta Margonin do Miasta Wągrowiec"

 • autor informacji: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-12-06 09:29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - dot. budowy dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV pomiędzy projektowaną stacją GPZ Ostrówki a istniejącą stacją GPZ Sypniewo

 • autor informacji: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2017-11-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-11-29 11:30

Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym w sprawie ustalenia granic

 • autor informacji: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2017-10-10
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-10-10 09:02

Obwieszczenie RDOŚ Poznań

 • autor informacji: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2017-09-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-09-22 10:10

Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, które wystąpiły w miesiącu sierpniu 2017r.

 • autor informacji: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2017-09-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-09-05 15:07

Obwieszczenie

 • autor informacji: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2017-08-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-08-22 13:22

List prezesa KRUS do rolników

 • autor informacji: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2017-06-27
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-06-27 12:43

Informacja - dofinansowanie instalacji OZE

Burmistrz miasta i Gminy Margonin informuje, że Gmina rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca oraz kolektorów słonecznych, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Poziom dofinansowania wynosi 85% kwoty netto. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8%. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23%.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania ankiet - deklaracji udziału w Projekcie. Plik z deklaracją w załączeniu (poniżej). Przystępując do projektu należy również przedstawić potwierdzenie prawa własności/współwłasności nieruchomości lub prawa do dysponowania nieruchomością lub Aktualny wyrys z rejestru gruntów lub Aktualna księga wieczysta – szczegóły w Regulaminie.

Ankiety są dostępne również w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7.

Uczestnicy projektu powinni mieć zweryfikowane możliwości posadowienia wybranej instalacji OZE, optymalnych dla danego gospodarstwa domowego.  

Opłaty za inspekcje terenowe:
wysokość wpłaty jest równa iloczynowi ilości przeprowadzonych inspekcji dla poszczególnych źródeł OZE (instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna) i kwocie odpowiadającej danej inspekcji określonej poniżej (można wpłacać za 1 lub 2 analizy):

instalacja solarna – 246,50 zł.
instalacja fotowoltaiczna – 270,50 zł.

TERMINY SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI:

21 czerwca 2017 r. (środa)
1) godz. 18:00 – Adolfowo w sali Spółdzielni Adorol (sołectwa: Studźce i Adolfowo)
2) godz. 20:00 – Świetlica Szkolna w Radwankach (sołectwa: Radwanki i Sypniewo)

22 czerwca 2017 r. (czwartek)
3) godz. 18:00 Dom Kultury w Margoninie (sołectwa: Lipiniec, Margońska Wieś i Kowalewo)
4) godz. 20:00 Szkoła w Lipinach (sołectwo: Lipiny)

26 czerwca 2017
5) godz.18:00 Dom Kultury w Margoninie (Margonin)
6) godz. 20:00 Świetlica w Zbyszewicach (sołectwa: Próchnowo, Sułaszewo, Zbyszewice)

Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego:
tel. 579 075 113 lub mailowo: dt@doekogroup.pl

Ankiety uczestnictwa w projekcie można składać w od 13 czerwca 2017 r. do 7 lipca 2017 r.

Osoby które nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie nie będą mogły wziąć udziału w Projekcie.

 • autor informacji: Kamil Zagozda
  data wytworzenia: 2017-06-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-06-22 13:50

List prezesa KRUS do rolników

 • autor informacji: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2017-03-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-03-20 12:43

Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, iż:

1. terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

w przypadku publicznego przedszkola oraz klas I publicznych szkół podstawowych określa zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin;

2. kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:

1) w przypadku publicznego przedszkola określa uchwała nr XXX/349/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin;

2) w przypadku pierwszych klas publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum określa uchwała nr XXX/350/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin.

(podstawa prawna: art. 204 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)).

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
/-/ mgr Janusz Piechocki

 • autor informacji: Danuta Heinisch
  data wytworzenia: 2017-03-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-03-17 08:20
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-17 08:20

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!

 • autor informacji: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2017-01-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-01-18 09:00

OBWIESZCZENIE - w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania terenów zielonych i nawadniania gruntów rolnych z sieci wodociągowej dla mieszkańców z terenu wsi Radwanki, Studźce, Adolfowo

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości zarządzenia w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania terenów zielonych i nawadniania gruntów rolnych z sieci wodociągowej dla mieszkańców z terenu wsi Radwanki, Studźce, Adolfowo

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13563
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-14 08:29

Gmina Margonin

ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

NIP 607-00-55-742 / REGON 570791030

nr rachunku bankowego
94 8945 0002 1300 0101 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Chodzieży o/Margonin

kod TERYT:
3001043 - Gmina Margonin
3001044 - miasto Margonin
3001045 - obszar wiejski Gminy Margonin

Dane kontaktowe

tel. 67 28 46 068

fax 67 28 47 273

e-mail: sekretariat@margonin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Godziny urzędowania

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Poznańska 8

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 729327
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-15 15:18

Stopka strony