Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

 • Oświadczenia majątkowe

Treść strony

Wzory oświadczeń majątkowych

 • autor informacji: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2014-08-13
 • opublikował: Katarzyna Kupniewska
  data publikacji: 2014-08-29 15:12

Zasady składania oświadczeń majątkowych

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. z 2003 r. Nr 34, poz. 282).

Osoby składające oświadczenia o stanie majątkowym

Do złożenia oświadczenia majątkowego Wojewodzie zobowiązani są:

 • przewodniczący rad gminy, wójt

Do złożenia oświadczenia majątkowego Przewodniczącemu Rady Gminy zobowiązani są:

 • radni gminy

Do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy zobowiązani są:

 • zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 

Terminy składania oświadczeń o stanie majątkowym i wymagane załączniki

Pierwsze oświadczenie w terminie 30 dni od dnia:

 • złożenia ślubowania (radny, wójt),
 • powołania na stanowisko/zatrudnienia (pozostali).

Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzili przed dniem wyboru.

Pozostałe osoby objęte obowiązkiem złożenia oświadczenia majątkowego do pierwszego oświadczenia majątkowego powinni dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem powołania lub zatrudnienia.

Kolejne oświadczenia:

 • co roku do dnia 30 kwietnia, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania (PIT) o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym i jego ewentualną korektą.

Ostatnie oświadczenie:

 • na 2 miesiące przed upływem kadencji (radny, wójt),
 • w dniu odwołania ze stanowiska lub w dniu rozwiązania umowy o pracę (pozostali).

Uchybienie ustawowego terminu do złożenia oświadczenia majątkowego

W przypadku niedotrzymania powyższych ustawowych terminów złożenia oświadczeń majątkowych odpowiednio wojewoda, przewodniczący rady gminy lub wójt w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin.

Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.

Niezłożenie oświadczenia majątkowego w dodatkowym terminie

Konsekwencją niezłożenia oświadczenia majątkowego przez radnego lub wójta w powyższym dodatkowym 14 dniowym terminie jest wygaśnięcie ich mandatu w trybie odpowiednio art. 383 lub art. 492 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

W przypadku pozostałych funkcjonariuszy samorządowych ustawodawca przewidział 2 sankcje za niezłożenie w dodatkowym terminie oświadczenia majątkowego:

 1. Utrata  wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie majątkowe do dnia złożenia oświadczenia.
 2. W przypadku skarbnika gminy, rada gminy odwołuje go w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia, w przypadku pozostałych osób objętych obowiązkiem złożenia oświadczenia majątkowego -  właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Odpowiedzialność karna

Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

Zgodnie z tym przepisem kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Analiza oświadczenia majątkowego

Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują 2 podmioty:

1. podmiot, któremu złożono oświadczenie majątkowe

oraz

2. urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.

Wskazane podmioty są uprawnione do porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).

Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.

W przypadku powzięcia - w toku analizy - podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.

W przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego podmiotowi, który złożył wniosek w tej sprawie, przysługuje odwołanie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

 • autor informacji: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2014-08-29
 • opublikował: Katarzyna Kupniewska
  data publikacji: 2014-08-29 15:19
 • zmodyfikował: Katarzyna Kupniewska
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-29 15:23

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7783
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-04-17 13:40

Gmina Margonin

ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

NIP 607-00-55-742 / REGON 570791030

Numer PEPPOL: NIP 7661033974

nr rachunku bankowego
94 8945 0002 1300 0101 2000 0020
19 8945 0002 1300 0101 2000 0400 (opłata za odpady)
Bank Spółdzielczy w Chodzieży o/Margonin

kod TERYT:
3001043 - Gmina Margonin
3001044 - miasto Margonin
3001045 - obszar wiejski Gminy Margonin

Dane kontaktowe

tel. 67 28 46 068

fax 67 28 47 273

e-mail: sekretariat@margonin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Godziny urzędowania

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Poznańska 8

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1277546
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-13 12:26

Stopka strony