Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Margonin w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN

w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile

Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 zez m) oraz w oparciu o wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu ogłaszam nabór kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu – ośrodek zamiejscowy w Pile.

Rada Miasta i Gminy Margonin wybierać będzie:

 • 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile do rozpoznawania spraw cywilnych I instancji powierzonych sądom okręgowym z obszaru właściwości Sądów Rejonowych: w Chodzieży, Pile, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników:

Termin zgłaszania kandydatów upływa 16 grudnia 2015 r.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 2. jest nieskazitelnego charakteru;

 3. ukończył 30 lat;

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

 5. nie przekroczył 70 lat;

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;

 6. duchowni;

 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;

 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

 1. prezesi właściwych sądów;

 2. stowarzyszenia,

 3. inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące zgłaszanej osoby – wzór w załączeniu;

 2. oświadczenie kandydata, że korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz, że nie pełni funkcji określonych w art. 159 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych – wzór w załączeniu;

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – wzór w załączeniu;

 4. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona – wzór w załączeniu;

 5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika – wzór w załączeniu;

 6. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w pkt 1–5 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Odpis lub zaświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Wzór listy w załączeniu.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie terminu, tj. po 16 grudnia 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Formularze, karty zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin (pok. nr 12), na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Margonin www.margonin.pl oraz na stronie internetowej www.bip.margonin.pl w zakładce „Wybory i spisy

Wszelkie informacje udzielane są również pod nr tel. 67 35 41 343.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin

/-/ mgr Janusz Piechocki

 • autor informacji: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-25
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-11-25 12:14

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1427
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-11-25 12:05

Gmina Margonin

ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

NIP 607-00-55-742 / REGON 570791030

Numer PEPPOL: NIP 7661033974

nr rachunku bankowego
94 8945 0002 1300 0101 2000 0020
19 8945 0002 1300 0101 2000 0400 (opłata za odpady)
Bank Spółdzielczy w Chodzieży o/Margonin

kod TERYT:
3001043 - Gmina Margonin
3001044 - miasto Margonin
3001045 - obszar wiejski Gminy Margonin

Dane kontaktowe

tel. 67 28 46 068

fax 67 28 47 273

e-mail: sekretariat@margonin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Godziny urzędowania

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Poznańska 8

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1106448
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-24 07:49

Stopka strony