Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Wymagane dokumenty:

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty: Nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta i Gminy Margonin, sekretariat Urzędu

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta i Gminy Margonin, pokój nr 14

Kontakt: tel. 67 35 41 346, Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

 • Brak w przypadku złożenia prawidłowej deklaracji.
 • W przypadku prowadzenia postępowania przez organ podatkowy odwołanie od wydanej decyzji podatkowej wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin.

Inne informacje:

 • Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 • W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

 • Właściciele nieruchomości są zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, obliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania na wyszczególniony rachunek bankowy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Melińska
  data wytworzenia: 2016-07-11
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2016-07-11 11:25
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-07 08:27

Odpady komunalne - deklaracja o wysokości opłaty

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4444
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-07 08:27