Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

I przetarg na zbycie działek w Studźcach

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN OGŁASZA I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ZBYCIE

I. Działki gruntu, położonej w Studźcach (obręb Studźce-Adolfowo), oznaczonej nr 219 o pow. 902 m2. Lokalizacja dobra, dostęp do drogi publicznej, sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Działka wchodzi w skład nieruchomości dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1B/00025225/4. Brak planu miejscowego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza  – 21 270,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden dwieście siedemdziesiąt 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Termin przetargu – 24 października 2016 r. o godz. 900.

Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu  Miasta  i Gminy w Margoninie,  ul. Kościuszki 13.

II. Działki gruntu, położonej w Studźcach (obręb Studźce-Adolfowo), oznaczonej nr 221 o pow. 965 m2. Lokalizacja dobra, dostęp do drogi publicznej, sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Działka wchodzi w skład nieruchomości dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1B/00025225/4. Brak planu miejscowego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza  – 22 733,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa siedemset trzydzieści trzy 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Termin przetargu – 24 października 2016 r. o godz. 930.

Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu  Miasta  i Gminy w Margoninie,  ul. Kościuszki 13.

III. Działki gruntu, położonej w Studźcach (obręb Studźce-Adolfowo), oznaczonej nr 235 o pow. 885 m2. Lokalizacja dobra, dostęp do drogi publicznej, sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Działka wchodzi w skład nieruchomości dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1B/00025225/4. Brak planu miejscowego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza  – 20 876,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Termin przetargu – 24 października 2016 r. o godz. 1000.

Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu  Miasta  i Gminy w Margoninie,  ul. Kościuszki 13.

IV. Działki gruntu, położonej w Studźcach (obręb Studźce-Adolfowo), oznaczonej nr 236 o pow. 885 m2. Lokalizacja dobra, dostęp do drogi publicznej, sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Działka wchodzi w skład nieruchomości dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1B/00025225/4. Brak planu miejscowego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza  – 20 876,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Termin przetargu – 24 października 2016 r. o godz. 1030.

Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu  Miasta  i Gminy w Margoninie,  ul. Kościuszki 13.

V. Działki gruntu, położonej w Studźcach (obręb Studźce-Adolfowo), oznaczonej nr 237 o pow. 961 m2. Lokalizacja dobra, dostęp do drogi publicznej, sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Działka wchodzi w skład nieruchomości dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1B/00025225/4. Brak planu miejscowego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza  – 22 640,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Termin przetargu – 24 października 2016 r. o godz. 1100.

Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu  Miasta  i Gminy w Margoninie,  ul. Kościuszki 13.

VI. Działki gruntu, położonej w Studźcach (obręb Studźce-Adolfowo), oznaczonej nr 248 o pow. 885 m2. Lokalizacja dobra, dostęp do drogi publicznej, sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Działka wchodzi w skład nieruchomości dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1B/00025225/4. Brak planu miejscowego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza  – 20 876,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć  00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Termin przetargu – 24 października 2016 r. o godz. 1130.

Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu  Miasta  i Gminy w Margoninie,  ul. Kościuszki 13.

1. Warunki przetargów.

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub przelewem na konto nr  81894500021300010120000060 Banku Spółdzielczym w Chodzieży 0/ Margonin, najpóźniej do dnia  19 października  2016 r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłat należy dopisać odpowiednio „I przetarg na zbycie odpowiednio działki: 219, 221, 235, 236, 237, 248 w Studźcach – wadium”.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.                            

Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży  zgodę na nabycie nieruchomości, wyrażoną przez  współmałżonka w formie aktu notarialnego.

2.  Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz że nie będzie występował z roszczeniami  z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży.

3.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg  zaliczone zostanie na poczet ceny  nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zostanie zwrócone osobie, która przetargu nie wygrała w ciągu 3 dni od dnia  odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

5. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium oraz należnego podatku VAT upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej.

6. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia  umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.

7. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży   w formie aktu notarialnego.

8.  Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie z ważnej przyczyny.

9.  Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu w pok. nr 14 lub pod nr tel. 067 3541348.

Data ogłoszenia przetargów – 20 września 2016 r.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
    data wytworzenia: 2016-09-20
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2016-09-20 13:47
  • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
    ostatnia modyfikacja: 2016-11-15 09:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38575
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-29 12:37