Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

I przetarg na zbycie działki 36/16 w Klotyldzinie

B U R M I S T R Z  M I A S T A  I  G M I N Y  M A R G O N I N                             

OGŁA SZA  I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  ZBYCIE 

Działki gruntu, położonej w Klotyldzinie, oznaczonej nr 36/16 o pow. 871 m2. Lokalizacja dobra, dostęp do drogi publicznej przez gminną drogę wewnętrzną oraz do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Działka wchodzi w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1B/00032946/6. Brak planu miejscowego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza  – 39 722,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Termin przetargu – 13 luty 2017 r. o godz. 1000.

Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu  Miasta  i Gminy Margonin,  ul. Kościuszki 13.

1.  Warunki przetargu

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest  wniesienie wadium w formie  pieniężnej  w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub przelewem na konto  nr  81894500021300010120000060 Banku Spółdzielczego w Chodzieży 0/ Margonin, najpóźniej do dnia 8 lutego  2017 r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu  na rachunek bankowy Urzędu. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby,  która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłat należy dopisać „I przetarg na zbycie działki 36/16 w Klotyldzinie  – wadium”.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis  z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej,  pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy  potwierdzić jej zgodność  z oryginałem.                            

Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży  zgodę na nabycie nieruchomości, wyrażoną przez  współmałżonka w formie aktu notarialnego.

2.  Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie  o zapoznaniu się  z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych  w treści ogłoszenia, oraz że nie będzie występował z roszczeniami  z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży.

3.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden   zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg  zaliczone zostanie na poczet ceny  nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zostanie zwrócone  w ciągu 3 dni od dnia  odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

5. Termin uiszczenia ceny sprzedaży (pomniejszonej o wpłacone wadium) oraz należnego podatku VAT upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej.

6. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia  umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.

7. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży   w formie aktu notarialnego.

8.  Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie z ważnej przyczyny.

9.  Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu w pok. nr 15 lub pod nr tel. 067 3541348.

 

 

Data ogłoszenia przetargu – 9 stycznia 2017 r.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
    data wytworzenia: 2017-01-09
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2017-01-09 10:34
  • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
    ostatnia modyfikacja: 2017-01-09 17:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38600
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-29 12:37