Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

I przetarg ustny ograniczony na zbycie działki 331/6 w Margoninie

B U R M I S T R Z    M I A S T A    I   G M I N Y   M A R G O N IN                                    OGŁA SZA  I  PRZETARG  USTNY  OGRANICZONY  NA  ZBYCIE 

Działki gruntu, położonej w Margoninie oznaczonej nr 331/6 o pow. 945 m2. Lokalizacja dobra, dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej przez sąsiednie działki. Nieruchomości przyległe posiadają dostęp do drogi publicznej Działka wchodzi w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1B/00022455/4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, działka przeznaczona jest pod zieleń urządzoną. Aktualnie działkę użytkuje bezumownie  osoba fizyczna.

Przetarg jest ograniczony dla właścicieli nieruchomości przyległych, ponieważ zbywana działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, nie stanowi działki możliwej do jej samodzielnego zagospodarowania, natomiast może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości bezpośrednio do niej przyległych.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 2 i ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż wyżej opisanej działki następuje w formie przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli nieruchomości przyległych tj. właścicieli nieruchomości oznaczonych jako działki nr 331/1, 331/2, 325 i 326.

 

Cena wywoławcza  – 41 338,00 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem 00/100).

Termin przetargu – 20 luty 2017 r. o godz. 900.

Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu  Miasta  i Gminy Margonin,  ul. Kościuszki 13.

 

1.  Warunki przetargu

Do przetargu mogą przystąpić osoby, które do dnia 9 lutego 2017 r. w pok. nr 15 tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 w Margoninie zgłoszą swoje uczestnictwo- okażą dokument tożsamości oraz złożą oświadczenie, że nieruchomość przyległa stanowi ich własność, a także, że zapoznali się z przedmiotem przetargu i akceptują warunki przetargu oraz że nie będą występowali z roszczeniami  z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży.. Osoby, które spełnią warunki przetargowe, Komisja przetargowa kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu i podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniu 10 lutego 2017 r.

Wadium w formie  pieniężnej  w wysokości 10% ceny wywoławczej wpłacają osoby zakwalifikowane do przetargu, do dnia 14 lutego 2017 r. w kasie Urzędu lub przelewem na konto  nr  81894500021300010120000060 Banku Spółdzielczego w Chodzieży 0/ Margonin Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu  na rachunek bankowy Urzędu. Na dowodzie wpłaty należy dopisać  „I przetarg na zbycie działki 331/6 w Margoninie  – wadium”.

Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży  zgodę na nabycie nieruchomości, wyrażoną przez  współmałżonka w formie aktu notarialnego.

2.  Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa.

3.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden    zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg  zaliczone zostanie na poczet ceny  nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zostanie zwrócone  w ciągu 3 dni od dnia  odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

5. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium  upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej.

6. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia  umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.

7. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży   w formie aktu notarialnego.

8.  Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie z ważnej przyczyny.

9.  Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu w pok. nr 15 lub pod nr tel. 067 3541348.

 

Data ogłoszenia przetargu – 9 stycznia 2017 r.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
    data wytworzenia: 2017-01-09
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2017-01-09 10:39
  • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
    ostatnia modyfikacja: 2017-01-09 17:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38572
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-29 12:37