Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

II przetargi na zbycie nieruchomości rolnych w Sułaszewie

B U R M I S T R Z    M I A S T A    I   G M I N Y   M A R G O N I N                                           OGŁA SZA  II  PRZETARGI   USTNE  NIEOGRANICZONE  NA  ZBYCIE 

(I przetargi odbyły się 15 grudnia 2016 r.)

I. Działki gruntu, położonej w Sułaszewie gm. Margonin (obręb Sułaszewo), oznaczonej nr 1/10 o pow. 3,9991 ha. Lokalizacja średnia ze względu na położenie na uboczu. Dostęp do drogi publicznej oraz do sieci energetycznej. Działka wchodzi w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1B/00030779/0. Brak planu miejscowego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   przedmiotowa działka przeznaczona jest na cele produkcyjne, składy i magazyny. W ewidencji gruntów i budynków działka stanowi użytki rolne i leśne.

Cena wywoławcza  – 160 000,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100). 

Termin przetargu – 20 lutego 2017 r. o godz. 1000.

Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu  Miasta  i Gminy Margonin przy ulicy Kościuszki 13.

II. Działki gruntu, położonej w Sułaszewie gm. Margonin (obręb Sułaszewo), oznaczonej nr 1/11 o pow. 5,0955 ha. Lokalizacja średnia ze względu na położenie na uboczu. Dostęp do drogi publicznej przez gminną drogę wewnętrzną oraz do sieci energetycznej. Działka wchodzi w skład nieruchomości dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1B/00030779/0. Brak planu miejscowego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka położona jest w obszarze przewidzianym na cele produkcyjne, składy i magazyny. W ewidencji gruntów i budynków działka stanowi użytki rolne i leśne.

Cena wywoławcza  – 204 000,00 zł (słownie złotych: dwieście cztery tysiące 00/100). 

Termin przetargu – 20 lutego 2017 r. o godz. 1030.

Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu  Miasta  i Gminy Margonin przy ulicy Kościuszki 13.

1.  Warunki przetargów.

1) W związku z tym, iż przedmiotowe działki są działkami rolnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. z 2012 r. poz. 803 ze zm.), zastosowanie mają przepisy tejże ustawy.

Zgodnie z art. 2a ustawy, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione wyżej może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 3 ww. ustawy w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy lub Agencji Nieruchomości Rolnych na zasadach uregulowanych ww. ustawą.. Jeżeli nabywcą jest rolnik indywidualny z gminy Margonin lub z gmin sąsiednich prawo pierwokupu nie przysługuje.

Dodatkowo, na podstawie art. 37a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.), zbycie przedmiotowych działek następuje pod warunkiem, że  Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe nie skorzysta z prawa pierwokupu.

2) Należy wnieść wadium w formie  pieniężnej (PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub przelewem na konto  nr 81894500021300010120000060 Banku Spółdzielczego w Chodzieży O/Margonin, najpóźniej do dnia  15 lutego 2017 r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu  na rachunek bankowy Urzędu. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby,  która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłat należy dopisać „II przetarg na zbycie  odpowiednio działki nr: 1/10, 1/11 w Sułaszewie– wadium”.

3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargów zobowiązane są przedłożyć wypis  z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej,  pełnomocnictwa notarialne do występowania                 w imieniu spółki, w przypadku kopii należy  potwierdzić jej zgodność  z oryginałem.                            

4) Do przetargów przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży  zgodę na nabycie nieruchomości, wyrażoną przez  współmałżonka w formie aktu notarialnego.

2.  Przed przystąpieniem do przetargów uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć:

1) dowód tożsamości,

2) dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa,

3) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego –dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta,

4) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

5) oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej – należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta,

6) dokumenty lub oświadczenie potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm. w związku z treścią § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 ze zm.),

7) oświadczenie  o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych  w treści ogłoszenia, oraz że nie będzie występował z roszczeniami  z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży,

8) oświadczenie, że oferent  wyraża zgodę  na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy Margonin w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

3. Dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 2 należy przedłożyć w dniu przetargów, przed rozpoczęciem licytacji, z tym, że oświadczenia wymienione  w pkt 2 ppkt 3, 5 i 6  należy złożyć w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem nie starsze niż 1 miesiąc - druki oświadczeń do pobrania w tut. Urzędzie pok. nr 15.

4.  Przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden     zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg  zaliczone zostanie na poczet ceny  nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zostanie zwrócone osobie, która przetargu nie wygrała w ciągu 3 dni od dnia  odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

6. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia  umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.

8. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży   w formie aktu notarialnego.

9.  Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargów lub ich unieważnienia z ważnej przyczyny.

10. Dodatkowych informacji o działkach będących przedmiotem przetargów udziela pracownik Urzędu w pok. nr 15 lub pod nr tel. 067 3541348

 

 

Data ogłoszenia przetargów – 16 stycznia 2017 r.

 

 

 

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2017-01-16 15:30
  • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
    ostatnia modyfikacja: 2017-04-10 10:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38871
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-05 10:25