Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego przy ulicy Powstańców Wlkp. 4 w Margoninie na działce o numerze 547 o pow. 263 m²

ZAKŁAD  USŁUG  KOMUNALNYCH  W  MARGONINIE  SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE

Lokalu mieszkalnego nr 1, położonego przy ulicy Powstańców Wlkp. 4 w Margoninie na działce o numerze 547 o pow. 263 m². Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 67,04 m² i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki korytarza. Lokal jest w dobrym stanie technicznym, wyposażony jest w energię elektryczną, sieć wodociągową i kanalizacyjną. Ogrzewanie indywidualne gazowe. Z lokalem zbywany jest udział do części wspólnych budynku (kl. schodowa, korytarze,) i gruntu wynoszący 7923/19552 części. Nieruchomość zapisana jest w Kw nr PO1B/00023493/9. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy mieszkaniowej.
Cena wywoławcza – 48.651,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100).
Termin przetargu – 29.01.2018 r. o godz. 10:00.
Miejsce przetargu – sala sesyjna Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie ul. Kościuszki nr 13.

1. Warunki przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Zakładu lub przelewem na konto br 04 8945 0002 1301 6186 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Chodzieży o/Margonin, najpóźniej do dnia 26 stycznia 2018 r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu na rachunek bankowy Zakładu. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłaty należy dopisać odpowiednio „I przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. Powstańców Wlkp. 4 w Margoninie – wadium”.
Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.
Do przetargu przystępują oboje małżonkowie lub jeden z nich, jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości, wyrażoną w formie aktu notarialnego przez współmałżonka.
2. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia oraz, że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży.
3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zostanie zwrócone osobie, która przetargu nie wygrała w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
5. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej.
6. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.
7. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
8. Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie z ważnej przyczyny.
9. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Zakładu w pok. Nr 16 lub pod nr telefonu 67 2846106.

Data ogłoszenia przetargu – 22.12.2017 r.

  • autor informacji: Leszek Słodowy
    data wytworzenia: 2017-12-22
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
    data publikacji: 2017-12-22 08:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10253
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-22 17:07

Gmina Margonin

ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

NIP 607-00-55-742 / REGON 570791030

nr rachunku bankowego
94 8945 0002 1300 0101 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Chodzieży o/Margonin

kod TERYT:
3001043 - Gmina Margonin
3001044 - miasto Margonin
3001045 - obszar wiejski Gminy Margonin

Dane kontaktowe

tel. 67 28 46 068

fax 67 28 47 273

e-mail: sekretariat@margonin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Godziny urzędowania

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Poznańska 8

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 523289
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-23 17:04

Stopka strony