Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE lokalu mieszkalnego nr 6, położonego przy ulicy Koscielnej 11 w Margoninie na działce o numerze 618/14 o pow. 1.248 m²

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MARGONINIE SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE

Lokalu mieszkalnego nr 6, położonego przy ulicy Koscielnej 11 w Margoninie na działce o numerze 618/14 o pow. 1.248  m². Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,99 m² i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i korytarza. Lokal jest w średnim stanie technicznym, wyposażony w energię elektryczną, sieć wodociągową i kanalizacyjną. Ogrzewanie centralne gazowe, wspólne dla dwóch lokali. Z lokalem zbywany jest udział do części wspólnych budynku (kl. schodowa, korytarze) i gruntu wynoszący 11494/55587 części. Nieruchomość zapisana jest w Kw nr PO1B/00052104/8. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy mieszkaniowej.
Cena wywoławcza – 96.058,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 00/100).
Termin przetargu – 12.02.2018 r. o godz. 10:00.
Miejsce przetargu – sala sesyjna Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie ul. Kościuszki nr 13.

1. Warunki przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Zakładu lub przelewem na konto br 04 8945 0002 1301 6186 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Chodzieży o/Margonin, najpóźniej do dnia 9 lutego 2018 r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu na rachunek bankowy Zakładu. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłaty należy dopisać odpowiednio „I przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. Kościelnej 11/6 w Margoninie – wadium”.
Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.
Do przetargu przystępują oboje małżonkowie lub jeden z nich, jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości, wyrażoną w formie aktu notarialnego przez współmałżonka.
2. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia oraz, że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży.
3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zostanie zwrócone osobie, która przetargu nie wygrała w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
5. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej.
6. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.
7. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
8. Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie z ważnej przyczyny.
9. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Zakładu w pok. Nr 16 lub pod nr telefonu 67 2846106.


Data ogłoszenia przetargu – 10.01.2018 r.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Słodowy
    data wytworzenia: 2018-01-10
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
    data publikacji: 2018-01-11 07:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38869
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-05 10:25