Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lipinach gm. Margonin (obręb Lipiny), oznaczonej jako działka nr 173/2 o pow. 3100 m2

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE
(I przetarg odbył się w dniu 23 kwietnia 2018 r.)

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lipinach gm. Margonin (obręb Lipiny), oznaczonej jako działka nr 173/2 o pow. 3100 m2. Lokalizacja średnia. Nieruchomość położona jest w centrum wsi. Posiada dostęp do drogi publicznej oraz do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Nieruchomość jest wydzierżawiona do 09.11.2018 r.. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr PO1B/00025224/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu. Brak planu miejscowego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W ewidencji gruntów i budynków działka stanowi użytki rolne.
Cena wywoławcza – 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).
Termin przetargu – 25 czerwca 2018 r. o godz. 12:00.
Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu  Miasta  i Gminy Margonin przy ulicy Kościuszki 13.

1. Warunki przetargu.
1) W związku z tym, iż przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. z 2017 r. poz. 2196 ze zm.), zastosowanie mają przepisy tejże ustawy.
Zgodnie z art. 2a ustawy, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione wyżej może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 3 ww. ustawy, w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy lub Krajowemu Ośrodkowi działającemu na rzecz Skarbu Państwa na zasadach uregulowanych ww. ustawą.. Jeżeli nabywcą jest rolnik indywidualny z gminy Margonin lub z gmin sąsiednich prawo pierwokupu wyżej wymienionym podmiotom nie przysługuje.
2) Należy wnieść wadium w formie  pieniężnej (PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub przelewem na konto  nr 81894500021300010120000060 Banku Spółdzielczego w Chodzieży O/Margonin, najpóźniej do dnia  20 czerwca 2018 r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu  na rachunek bankowy Urzędu. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby,  która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłat należy dopisać „II przetarg na zbycie działki nr: 173/2 w Lipinach – wadium”.
3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.
4) Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości, wyrażoną przez współmałżonka w formie aktu notarialnego.
2.    Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć.
1) dowód tożsamości,
2) dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa,
3) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego –dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta,
4) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
5) oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej – należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta,
6) dokumenty lub oświadczenie potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm. w związku z treścią § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 ze zm.),

7) oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży,
8) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy Margonin w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
3.Dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 2 należy przedłożyć w dniu przetargu, przed rozpoczęciem licytacji, z tym, że oświadczenia wymienione w pkt 2 ppkt 3, 5 i 6 należy złożyć w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem nie starsze niż 1 miesiąc - druki oświadczeń do pobrania w tut. Urzędzie pok. nr 15.
4.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5.     Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zostanie zwrócone osobie, która przetargu nie wygrała w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
6.     Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej.
7.     Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.
8.     Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
9.     Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargów lub ich unieważnienia z ważnej przyczyny.
10.     Dodatkowych informacji o działkach będących przedmiotem przetargów udziela pracownik Urzędu w pok. nr 15 lub pod nr tel. 067 3541348

Data ogłoszenia przetargu – 25 maja 2018 r.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
    data wytworzenia: 2018-05-25
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
    data publikacji: 2018-05-28 15:51

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38603
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-29 12:37