Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE Nieruchomości gruntowej zabudowanej w Sypniewie oznaczonej jako działki nr 64/3 o pow. 0,1582 ha i 64/5 o pow. 0,2246 ha

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE

Nieruchomości gruntowej zabudowanej w Sypniewie oznaczonej jako działki nr 64/3 o pow. 0,1582 ha i 64/5 o pow. 0,2246 ha. Lokalizacja dobra, dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. W skład nieruchomości wchodzą budynki: budynek mieszkalny i trzy budynki gospodarcze, które są murowane z gliny, częściowo z cegły ceramicznej. Wszystkie elementy tych budynków są zużyte w takim stopniu, że ich remont jest niecelowy a nawet niemożliwy. Nadto nieruchomość zabudowana jest budynkiem stodoły o konstrukcji drewnianej z dachem pokrytym dachówką. Stodoła jest w stanie rozkładu i powinna być zburzona. Na rozbiórkę wyżej wymienionych budynków wydana została dnia 20 marca 2018 r. przez Starostę Chodzieskiego decyzja nr AI.III.6741.61.2018. Dojazd  do nieruchomości zapewniony jest  przez drogę z kostki brukowej betonowej od drogi asfaltowej z Margonina do Dziewoklucza. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ani nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość zawiera się w w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr PO1B/00021881/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Cena wywoławcza – 382 800,00 zł brutto (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset 00/100). 
Termin przetargu – 2 marzec 2020 r. o godz. 1000.
Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13.

1. Warunki przetargu
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub przelewem na konto nr 81 8945 0002 1300 0101 2000 0060 Banku Spółdzielczego w Chodzieży 0/ Margonin, najpóźniej do dnia 26 lutego 2020 r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłaty należy dopisać „I przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej w Sypniewie – wadium”.
Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.
Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości, wyrażoną przez współmałżonka w formie aktu notarialnego. 
2.    Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży.
3.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
5. Termin uiszczenia ceny sprzedaży (pomniejszonej o wpłacone wadium) upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej.
6. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.
7. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
8.    Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie z ważnej przyczyny.
9.    Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu w pok. nr 15 lub pod nr tel. 067 3541348.

Data ogłoszenia przetargu – 27 stycznia 2020 r.

  • autor informacji: Jolanta Krząkała
    data wytworzenia: 2020-01-27
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
    data publikacji: 2020-01-27 09:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33233
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-27 09:13

Gmina Margonin

ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

NIP 607-00-55-742 / REGON 570791030

Numer PEPPOL: NIP 7661033974

nr rachunku bankowego
94 8945 0002 1300 0101 2000 0020
19 8945 0002 1300 0101 2000 0400 (opłata za odpady)
Bank Spółdzielczy w Chodzieży o/Margonin

kod TERYT:
3001043 - Gmina Margonin
3001044 - miasto Margonin
3001045 - obszar wiejski Gminy Margonin

Dane kontaktowe

tel. 67 28 46 068

fax 67 28 47 273

e-mail: sekretariat@margonin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Godziny urzędowania

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Poznańska 8

poniedziałek - piątek 730 - 1530

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1139106
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 11:52

Stopka strony