Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN OGŁASZA I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ZBYCIE 

I. Działki gruntu, położonej w Klotyldzinie (obręb Klotyldzin), oznaczonej nr 89/11 o pow. 1034 m2. Lokalizacja dobra, dostęp do drogi publicznej przez gminna drogę wewnętrzną oraz do sieci energetycznej i gazowej, jednakże działka nie ma dostępu do sieci wodnokanalizacyjnej. Sieć wodociągowa biegnie wzdłuż drogi powiatowej w odległości ok. 20 m, a sieć kanalizacyjna w odległości ok. 400 m. Działka wchodzi w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1B/00020624/6. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka jest przeznaczona na cele usług rekreacji – prawo budowy jednego budynku rekreacyjnego oraz jednego budynku gospodarczo-garażowego w formie zabudowy wolnostojącej. Działka jest wolna od obciążeń.
Cena wywoławcza – 84064,00 zł. (słownie złotych: osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt cztery 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Termin przetargu – 8 czerwca 2020 r. o godz. 900.
Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu  Miasta i Gminy w Margoninie, ul. Kościuszki 13.

II. Działki gruntu, położonej w Klotyldzinie (obręb Klotyldzin), oznaczonej nr 89/12 o pow. 1018 m2. Lokalizacja dobra, dostęp do drogi publicznej przez gminna drogę wewnętrzną oraz do sieci energetycznej i gazowej, jednakże działka nie ma dostępu do sieci wodnokanalizacyjnej. Sieć wodociągowa biegnie wzdłuż drogi powiatowej w odległości ok. 40 m, a sieć kanalizacyjna w odległości ok. 400 m. Działka wchodzi w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1B/00020624/6. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka jest przeznaczona na cele usług rekreacji – prawo budowy jednego budynku rekreacyjnego oraz jednego budynku gospodarczo-garażowego w formie zabudowy wolnostojącej. Działka jest wolna od obciążeń.
Cena wywoławcza – 82763,00 zł. (słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Termin przetargu – 8 czerwca 2020 r. o godz. 940.
Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie, ul. Kościuszki 13.

III. Działki gruntu, położonej w Klotyldzinie (obręb Klotyldzin), oznaczonej nr 89/13 o pow. 1193 m2. Lokalizacja dobra, dostęp do drogi publicznej przez gminna drogę wewnętrzną oraz do sieci energetycznej i gazowej, jednakże działka nie ma dostępu do sieci wodnokanalizacyjnej. Sieć wodociągowa biegnie wzdłuż drogi powiatowej w odległości ok. 60 m, a sieć kanalizacyjna w odległości ok. 400 m. Działka wchodzi w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1B/00020624/6. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka jest przeznaczona na cele usług rekreacji – prawo budowy jednego budynku rekreacyjnego oraz jednego budynku gospodarczo-garażowego w formie zabudowy wolnostojącej. Działka jest wolna od obciążeń.
Cena wywoławcza – 96991,00 zł. (słownie złotych: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Termin przetargu – 8 czerwca 2020 r. o godz. 1020.
Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie, ul. Kościuszki 13.

IV. Działki gruntu, położonej w Klotyldzinie (obręb Klotyldzin), oznaczonej nr 89/14 o pow. 1228 m2. Lokalizacja dobra, dostęp do drogi publicznej przez gminną drogę wewnętrzną oraz do sieci energetycznej i gazowej, jednakże działka nie ma dostępu do sieci wodnokanalizacyjnej. Sieć wodociągowa biegnie wzdłuz drogi powiatowej w odległości ok. 80 m, a sieć kanalizacyjna w odległości ok. 400 m.  Działka wchodzi w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1B/00020624/6. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka jest przeznaczona na cele usług rekreacji – prawo budowy jednego budynku rekreacyjnego oraz jednego budynku gospodarczo-garażowego w formie zabudowy wolnostojącej. Działka jest wolna od obciążeń.
Cena wywoławcza – 99836,00 zł. (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Termin przetargu – 8 czerwca 2020 r. o godz. 1100.
Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie, ul. Kościuszki 13.


Warunki przetargów.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub przelewem na konto nr  81894500021300010120000060 Banku Spółdzielczego w Chodzieży 0/ Margonin, najpóźniej do dnia 3 czerwca 2020 r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłaty należy dopisać „I przetarg na zbycie odpowiednio działki: 89/11, 89/12, 89/13, 89/14 w Klotyldzinie – wadium”.
  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.
  Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości, wyrażoną przez współmałżonka w formie aktu notarialnego.
 2. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży – druki oświadczeń do pobrania  na  BIP-ie  przy ogłoszeniu o przetargach.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zostanie zwrócone osobie, która przetargu nie wygrała w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 5. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium oraz należnego podatku VAT upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 6. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.
 7. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 8. Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie z ważnej przyczyny.
 9. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu w pok. nr 15 lub pod nr tel. 067 3541348.

Data ogłoszenia przetargów – 5 maja 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2020-05-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-05-05 12:52
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-05 13:38

Rejestr zmian

 • zmieniono 2020-05-05 13:38 przez Krzysztof Maciejewski: Aktualizacja treści. Autor informacji: Jolanta Krząkała, 2020-05-05.

Oświadczenia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2020-05-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-05-05 13:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40641
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-03 14:52