Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE

Nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1127/4 o pow. 3,0438 ha, położonej w Margoninie przy ulicy Zielonej. Lokalizacja dobra, dostęp do sieci energetycznej. W odległości ok. 350 m, w ul. Cmentarnej wbudowana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Dostęp do drogi publicznej o statusie drogi gminnej. Działka wchodzi w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1B/00022455/4. Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin. W planie nieruchomość przeznaczona jest na cele produkcyjne, składy i magazyny. Działka jest wolna od obciążeń. Jednak w związku z tym, że na działce wybudowana zostanie zgodnie z projektem sieć wodnokanalizacyjna oraz sieć burzowa,  nabywca ustanowi na  na rzecz właściciela sieci nieodpłatną służebność przesyłu.

Cena wywoławcza  – 1417795,00 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. 
Termin przetargu –  27 lipca 2020 r. o godz. 1000.
Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13.

Warunki przetargu

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub przelewem na konto nr 81894500021300010120000060 Banku Spółdzielczego w Chodzieży 0/ Margonin, najpóźniej do dnia 22 lipca 2020 r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłaty należy dopisać „I przetarg na zbycie działki 1127/4 w Margoninie – wadium”.
  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.
  Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości, wyrażoną przez współmałżonka w formie aktu notarialnego. 
 2. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży – druki oświadczeń do pobrania  na  BIP-ie  przy ogłoszeniu o przetargu.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
 5. Termin uiszczenia ceny sprzedaży (pomniejszonej o wpłacone wadium) oraz należnego podatku VAT upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 6. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.
 7. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 8. Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie z ważnej przyczyny.
 9. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu w pok. nr 15 lub pod nr tel. 067 3541348.

Data ogłoszenia przetargu – 11 maja 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2020-05-12
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-05-12 13:25

Oświadczenia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2020-05-12
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-05-12 13:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38602
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-29 12:37