Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Ogłoszenie o I przetargu - Sułaszewo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN 
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sułaszewie (obręb Sułaszewo), oznaczonej jako działka nr 66/2 o pow. 2152 m2.  Lokalizacja nieruchomości średnia. Nieruchomość położona jest w rozproszonej zabudowie wsi. Posiada dostęp do drogi publicznej o statusie drogi gminnej, sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Nieruchomość jest wydzierżawiona na okres do 16.12.2022 r. Brak planu miejscowego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Działka położona jest w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowej i na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wyłączona została spod zabudowy mieszkalnej. Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy istnieje możliwość innej zabudowy.
Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr PO1B/00028928/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu.
Cena wywoławcza  – 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100). 
Termin przetargu – 28 września 2020 r. o godz. 10:00.
Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu  Miasta  i Gminy Margonin,  ul. Kościuszki 13.

 1. Warunki przetargu.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub przelewem na konto nr 81894500021300010120000060 Banku Spółdzielczym w Chodzieży 0/ Margonin, najpóźniej do dnia 23 września 2020 r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłat należy dopisać „I przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 66/2 w Sułaszewie – wadium”.
  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.
  Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości, wyrażoną przez współmałżonka w formie aktu notarialnego.
 2. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży – druki oświadczeń do pobrania na BIP-ie przy ogłoszeniu o przetargu.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zostanie zwrócone osobie, która przetargu nie wygrała w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 5. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 6. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.
 7. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 8. Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie z ważnej przyczyny.
 9. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu w pok. nr 15 lub pod nr tel. 0673541348.

Data ogłoszenia przetargu – 24 sierpnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2020-08-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-08-24 13:27

Ogłoszenie o I przetargu - Sułaszewo - pliki do pobrania

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
   data wytworzenia: 2020-08-24
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2020-08-24 13:26
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
   data wytworzenia: 2020-08-24
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2020-08-24 13:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42641
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-14 09:00