Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 31

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE

(I przetarg odbył się 22 czerwca 2015 r.)

Lokalu mieszkalnego nr 2, położonego przy ulicy Poznańskiej 31 w Margoninie na działce o numerze 962/3 o pow. 2247 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 49,16 m2 i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, skrytki i korytarza. Lokal jest w dobrym stanie technicznym, wyposażony jest w energię elektryczną, sieć wodociągową i kanalizacyjną. Ogrzewanie indywidualne gazowe. Z lokalem zbywany jest udział do części wspólnych budynku (kl. schodowa, korytarze, piwnice, strych) i gruntu wynoszący 4916/51571 części. Nieruchomość zapisana jest w Kw nr PO1B/00026277/0. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stznowi teren zabudowy mieszkaniowej.

Cena wywoławcza – 105 000,00 zł (słownie zł.: sto pięć tysięcy 00/100).

Termin przetargu – 24 sierpnia 2015 r. o godz. 1000.

Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie przy ul. Kościuszki 13 w Margoninie.

 

1. Warunki przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub przelewem na konto nr 81894500021300010120000060 Banku Spółdzielczym w Chodzieży 0/ Margonin, najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2015 r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłat należy dopisać odpowiednio „II przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego przy ulicy Poznańskiej 31 w Margoninie – wadium”.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.

Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości, wyrażoną w formie aktu notarialnego przez współmałżonka.

2. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży.

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zostanie zwrócone osobie, która przetargu nie wygrała w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

5. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej.

6. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.

7. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

8. Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie z ważnej przyczyny.

9. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu w pok. nr 14 lub pod nr tel. 067 3541348.

 

Data ogłoszenia przetargu – 23 lipca 2015 r.

drukuj (II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 31)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
    data wytworzenia: 2015-07-23
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
    data publikacji: 2015-07-23 07:30
  • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
    ostatnia modyfikacja: 2015-08-15 14:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38595
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-29 12:37