Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

I przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Margonin - działki nr 116/1, 78 w Margoninie

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Margonin

 

I . Oznaczenie i opis nieruchomości.

1.Nieruchomość gruntowa położona w Margoninie, oznaczona jako działka nr 116/1 o pow. 1,2503 ha. Klasoużytki: RIVb - 0,2593 ha, RV – 0,9910 ha. KW nr PO1B/00022455/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu.

2. Nieruchomość gruntowa położona w Margoninie, oznaczona jako działka nr 78 o pow. 1,8046 ha. Klasoużytki: RV. KW nr PO1B/00020229/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu.

II. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Margonin nieruchomości stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

III. Forma dysponowania, sposób zagospodarowania, okres wydzierżawienia.

Dzierżawa gruntu w celach rolnych – uprawa roli na okres 3 lat.

IV. Cena wywoławcza czynszu rocznego.

1. Cena wywoławcza czynszu rocznego za działkę nr 116/1 wynosi 1138,00 zł.

2. Cena wywoławcza czynszu rocznego za działkę nr 78 wynosi 1642,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zł.

V. Termin i miejsce przetargów.

Przetargi odbędą się w dniu 21 września 2015 roku o godz. 900 – na działkę nr 116/1, o godz. 1000 na działkę nr 78. Miejscem przetargów jest sala sesyjnej na Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie ul. Kościuszki 13.

VI. Warunki udziału w przetargach.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w formie pieniężnej w  wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub przelewem na konto: Nr  81894500021300010120000060 w Banku Spółdzielczym w Chodzieży O/Margonin, najpóźniej do dnia 15 września 2015r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne osobiście, lub poprzez pełnomocnika, na podstawie notarialnego upoważnienia oraz osoby prawne, przedstawiając aktualny wypis z KRS oraz właściwe pełnomocnictwa.

VII. Pozostałe informacje.

1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, stosowne pełnomocnictwa oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu dzierżawy.

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu . Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium zostanie zwrócone osobie, która przetargu nie wygrała w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

4. Umowa dzierżawy zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

5. Dzierżawca z tytułu dzierżawy opłacać będzie czynsz oraz podatek od nieruchomości. Ustalony w przetargu czynsz, podlegać będzie corocznej waloryzacji, w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany corocznie w formie komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

6. Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy.

7. Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

8. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu w pok. nr 14 lub pod nr tel. 067 3541347.

Data ogłoszenia przetargu - 19 sierpnia 2015r.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
    data wytworzenia: 2015-08-19
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
    data publikacji: 2015-08-19 11:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7485
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-10-14 10:34