Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Margonin - nieruchomość gruntowa położona w Lipinach, oznaczona jako działka nr 418/3

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Margonin

 

I . Oznaczenie i opis nieruchomości.

1.Nieruchomość gruntowa położona w Lipinach, oznaczona jako działka nr 418/3 o pow. 3,24 ha. Klasoużytki: RIVb – 1,9 ha, RV – 1,34 ha. KW nr PO1B/00025224/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu.

II. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie lub w studium.

Brak miejscowego planu. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi teren upraw rolnych.

III. Forma dysponowania, sposób zagospodarowania, okres wydzierżawienia.

Dzierżawa gruntu w celach rolnych – uprawa roli na okres 3 lat.

IV. Cena wywoławcza czynszu rocznego.

Cena wywoławcza czynszu rocznego wynosi 2948 zł

Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zł.

V. Termin i miejsce przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2015 roku o godz. 900. Miejscem przetargu jest sala sesyjna Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie ul. Kościuszki 13.

VI. Warunki udziału w przetargach.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w formie pieniężnej w  wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub przelewem na konto: Nr  81894500021300010120000060 w Banku Spółdzielczym w Chodzieży O/Margonin, najpóźniej do dnia 13 października 2015r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne osobiście, lub poprzez pełnomocnika, na podstawie notarialnego upoważnienia oraz osoby prawne, przedstawiając aktualny wypis z KRS oraz właściwe pełnomocnictwa.

VII. Pozostałe informacje.

1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, stosowne pełnomocnictwa oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu dzierżawy.

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu . Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium zostanie zwrócone osobie, która przetargu nie wygrała w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

4. Umowa dzierżawy zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

5. Dzierżawca z tytułu dzierżawy opłacać będzie czynsz oraz podatek od nieruchomości. Ustalony w przetargu czynsz, podlegać będzie corocznej waloryzacji, w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany corocznie w formie komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

6. Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy.

7. Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

8. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu w pok. nr 14 lub pod nr tel. 067 3541347.

Data ogłoszenia przetargu - 16 września 2015r.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
    data wytworzenia: 2015-09-16
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
    data publikacji: 2015-09-16 11:23
  • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
    ostatnia modyfikacja: 2015-09-16 11:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7487
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-10-14 10:34