Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Dowód osobisty

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 6.08.2010 r. o dowodach osobistych;
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.01.2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego;
 4. Ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • 1 kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy z zamkniętymi ustami,
 • na żądanie organu, do wniosku należy załączyć poświadczenie obywatelstwa polskiego (wydane przez Urząd Wojewódzki)  lub skrócony polski akt urodzenia albo skrócony polski akt małżeństwa
 • dotychczasowy dowód osobisty a w przypadku jego utraty, ważny paszport (dot. osób, które go posiadają),
 • dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.

Złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego i unieważnienie poprzedniego dowodu z powodu kradzieży tożsamości następuje tylko gdy wnioskodawca przedstawi organowi gminy:

 • potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego,
 • albo dokument potwierdzającego wszczęcie z urzędu przez organ uprawniony do prowadzenia dochodzeń w zakresie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
 • albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

Opłata: brak

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie w przypadku:
  - zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym (na przykład zmiany nazwiska),
  - utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
  - jeśli doszło do takiej  zmiany wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie posiadacza dowodu (na przykład: operacja plastyczna twarzy).

Wniosek na dowód osobisty składa:

 • osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • osoba, która nie ukończyła 18 lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni (składa wniosek bez udziału rodzica),
 • osoba, która musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych osobowych lub upływu terminu ważności,
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator - mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 roku życia),
 • osoba, która utraciła dowód osobisty lub uległ on zniszczeniu,
 • osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

Osoby, które ukończyły 5 rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich.

Odbiór dowodu:

Dowód należy odebrać osobiście okazując dotychczasowy dowód osobisty.

Dowód dziecka poniżej 13. roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera rodzic, opiekun prawny lub kurator przedkładając swój dowód osobisty, dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego bądź jego aktualny paszport (jeśli go posiada).

Dowód osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia, osoby częściowo ubezwłasnowolnione) może odebrać osoba dla której ten dowód wydano, rodzic, opiekun prawny albo kurator. 

Jeśli ze względu na zły stan zdrowia lub inny ważny powód, wniosek został przyjęty poza urzędem, dowód może odebrać pełnomocnik wnioskującego lub zostanie on dostarczony do domu przez urzędnika. W szczególnych, udokumentowanych sytuacjach, kiedy wystąpi nie dająca się pokonać przeszkoda w osobistym odbiorze dowodu, można udzielić pełnomocnictwa do tej czynności (za inną niedającą się pokonać przeszkodę nie można uznać pobytu wnioskodawcy poza granicami Polski, np. w celach zarobkowych). Przy odbiorze dowodu osobistego należy przedłożyć swój  dotychczasowy dowód osobisty (zostanie unieważniony w chwili odbioru nowego dokumentu) lub dokument potwierdzający legalność pobytu.

Warstwa elektroniczna dowodu osobistego:

Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo certyfikaty: (1.) potwierdzenia obecności, (2.) identyfikacji i uwierzytelnienie oraz (3.) podpisu osobistego, które w przyszłości służyć będą w usługach e-administracji. Certyfikat (1) aktywny jest w każdym dowodzie, certyfikat (2) - dotyczy tylko osób o pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnej i uaktywniony jest po nadaniu indywidualnego numeru PIN,  certyfikat (3) - aktywny będzie jeśli wyrazisz na to zgodę i nadany  zostanie indywidualny numer PIN. Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane są zamieszczone w dowodzie osobistym. Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletności. Można to zrobić przy odbiorze lub w dowolnym czasie w dowolnym urzędzie gminy bądź poprzez aplikację na www.gov.pl/web/mswia/bip. Kod PUK, który otrzymasz przy odbiorze dowodu osobistego, posłuży do odblokowania kodów PIN po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego – ul. Poznańska 8,

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Miejsce załatwienia spraw: Urząd Stanu Cywilnego – ul. Poznańska 8,

Kontakt: tel: (67) 2846 700, (67)2846906 e-mail: usc@margonin.pl, katarzyna.wojtecka@margonin.pl 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

drukuj (Dowód osobisty)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2016-02-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-08 08:48
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-04 11:12

Pliki do pobrania

drukuj (Pliki do pobrania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Czesław Bednarz
  data wytworzenia: 2014-08-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-08 08:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19977
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-29 11:00